نقشه پاور

نقشه پاور

 

Schematic     ATX  200W      w/TL494 

نقشه پاور آموزش تعمیرات موبایل


Schematic      ATX Shido 250W       TL494

نقشه پاور آموزش تعمیرات موبایل


 Schematic         Microlab 400W         KA7500B

نقشه پاور آموزش تعمیرات موبایل


Schematic    ATX, IC= TL494

نقشه پاور آموزش تعمیرات موبایل


   Shematic       230W Key Mouse Elekctronic

نقشه پاور آموزش تعمیرات موبایل


Schematic      PC SMPS AT, cca 200W

نقشه پاور آموزش تعمیرات موبایل