بایوس لپ تاپ SONY

بایوس لپ تاپ SONY

برای دانلود بایوس مورد نظر درتلگرام مدل لپ تاپ را به آی دی ostadmrb@ ارسال نمایید -بایوس برای مدت 24 ساعت انتهای صفحه برای دانلود شما قرارداده خواهد شد .

Sony VAIO CA15FG _ (Intel – nVidia) _ (BIOS)

Sony VAIO CA15FG _ (Intel – nVidia) _ (EC)

Sony VAIO CR220Q _ (BIOS)

Sony VAIO CR520 _ (BIOS)

Sony VAIO CS13 _ (Intel – Intel) _ (BIOS)

Sony VAIO CS160J _ (BIOS)

Sony VAIO CS190 _ (Intel – Intel) _ (BIOS)

Sony VAIO CS220Q _ (Intel – nVidia)  _ (BIOS)

Sony VAIO CS325 _ (Intel – nVidia)  _ (BIOS)

Sony VAIO CW _ (Intel – Intel) _ (BIOS)

Sony VAIO CW _ (Intel – Intel) _ (EC)

Sony VAIO CW _ (Intel – nVidia) _ (BIOS)

Sony VAIO CW _ (Intel – nVidia) _ (EC)

Sony VAIO EA _ (Intel – ATI) _ (BIOS)

Sony VAIO EA _ (Intel – ATI) _ (EC)

Sony VAIO EA _ (Intel – Intel) _ (BIOS)

Sony VAIO EA _ (Intel – Intel) _ (EC)

Sony VAIO EB _ (Intel – ATI) _ (BIOS)

Sony VAIO EB _ (Intel – Intel) _ (BIOS)

Sony VAIO EB _ (Intel – Intel) _ (EC)

Sony VAIO EBFX11 _ (Intel – Intel) _ (BIOS)

Sony VAIO EBFX11 _ (Intel – Intel) _ (EC)

Sony VAIO EE _ (BIOS)

Sony VAIO EG _ (BIOS)

Sony VAIO EH _ (Intel – nVidia) _ (BIOS)

Sony VAIO EH1FGX _ (Intel – ATI) _ (BIOS)

Sony VAIO EL _ (AMD) _ (BIOS)

Sony VAIO F11DGX _ (BIOS)

Sony VAIO F11DGX _ (EC)

Sony VAIO F12 _ (BIOS)

Sony VAIO F12 _ (EC)

Sony VAIO F13FYX _ (BIOS)

Sony VAIO F113FX _ (BIOS)

Sony VAIO F125 _ (BIOS)

Sony VAIO F125 _ (EC)

Sony VAIO F134FX _ (BIOS)

Sony VAIO F136FM _ (Intel – ATI) _ (BIOS)

Sony VAIO F136FM _ (Intel – ATI) _ (EC)

Sony VAIO FG _ (BIOS)

Sony VAIO FJ _ (BIOS)

Sony VAIO FW170 _ (BIOS)

Sony VAIO FW170D _ (Intel – ATI) _ (BIOS)

Sony VAIO FW190 _ (BIOS)

Sony VAIO FW230J _ (BIOS)

Sony VAIO FW230J _ (EC)

Sony VAIO FW248J _ (BIOS)

Sony VAIO FW390 _ VGN-FW390JCB _ PCG-3F1L _ ML194V-0 _ (Green) _ (Intel – ATI) _ (BIOS)

Sony VAIO FZ _ (BIOS)

Sony VAIO NR498E _ (BIOS)

Sony VAIO NS25G _ (Intel – Intel) _ (BIOS)

Sony VAIO NS230E _ (BIOS)

Sony VAIO NW _ (Intel – ATI) _ (BIOS)

Sony VAIO NW270F _ (BIOS)

Sony Vaio PCG-GRT250P _ (BIOS)

Sony VAIO S13DGX _ (BIOS)

Sony VAIO S13DGX _ (EC)

Sony VAIO SR _ (Intel – ATI) _ (BIOS)

Sony VAIO SR _ (Intel – Intel) _ (BIOS)

Sony VAIO SVE14A25 _ (BIOS)

Sony VAIO SVE14A25 _ (EC)

Sony VAIO SVE141d11l _ (BIOS)

Sony VAIO SVE151A11 _ (BIOS)

Sony VAIO SVE1411 _ (BIOS)

Sony VAIO SVE1411MFXB _ (BIOS)

Sony VAIO SVE1411MFXW _ (BIOS)

Sony VAIO SVE1412CCXB _ (BIOS)

Sony VAIO SVE1511FXS _ (BIOS)

Sony VAIO SVE1511NFX(BTO) _ (BIOS)

Sony VAIO SVE1511NFXS _ (BIOS)

Sony VAIO SVE14111 _ (BIOS)

Sony VAIO SVE14114 _ (BIOS)

Sony VAIO SVE14114FXB _ (Intel – ATI) _ (BIOS)

Sony VAIO SVE14114FXW  _ (BIOS)

Sony VAIO SVE14118  _ (BIOS)

Sony VAIO SVE15129 _ (BIOS)

Sony VAIO SVE15136 _ (BIOS)

Sony VAIO SVF15A17CDB

Sony VAIO SVF142A29L _ (BIOS)

Sony VAIO SVF154 _ (AMD) _ (BIOS)

Sony VAIO SVF1521DCXW _ (BIOS)

Sony VAIO SVF-SV142  _ (BIOS)

Sony VAIO SVS13127PXB _ (BIOS)

Sony VAIO VGN – AR _ (BIOS)

Sony VAIO VGN – CR507DQ _ (BIOS)

Sony VAIO VGN – CS16G _ PCG-3C6P _ (MX25L8005) _ (Intel – Intel) _ (BIOS)

Sony VAIO VGN – CS17G _ (BIOS)

Sony VAIO VGN – CS23G _ PCG-3E7P _ (MX25L8005) _ (EC)

Sony VAIO VGN – CS26G _ PCG-3E5P _ (MX25L8005) _ (BIOS)

Sony VAIO VGN – CS108D _ PCG-3C3L _ (MX25L8005) _ (Intel – Intel) _ (BIOS)

Sony VAIO VGN – CS325J _ PCG-3G4L _ (EN25F80) _ (BIOS)

Sony VAIO VGN – FW12G _ PCG-3BEP _ M760 Rev1.1 _ (Intel – ATI) _ (BIOS)

Sony VAIO VGN – FW56GF_ PCG-3J1W _ MBX 189 _ (Intel – ATI) _ (BIOS)

Sony VAIO VGN – FW130E _ PCG-3B2L _ M760 Rev1.1 _ (W25X16) _ (BIOS)

Sony VAIO VGN – FW130E _ PCG-3B2L _ M760 Rev1.1 _ (W25X16) _ (EC)

Sony VAIO VGN – N365E _ R0100J4 _ (BIOS)

Sony VAIO VGN – NR260E _ PCG-7113L _ M721 MBX-182 Rev1.1 _ 18D3R1101J9 _ (Intel) _ (BIOS)

Sony VAIO VGN – NS105N _ (BIOS)

Sony VAIO VGN – NS105N _ (W25X16) _ (BIOS)

Sony VAIO VGN – NW130J _ (BIOS)

Sony VAIO VGN – Z _ (BIOS)

Sony Vaio VGN-SR190 _ PCG-5N4L _ M750 – MBX190rev1.1 _ (BIOS)

Sony VAIO VPCCW _ VPC-CW2FGX-B _ PCG-61411L _ (Green) _ (Intel i5- nVidia) _(BIOS)

Sony VAIO VPCCW1  _ (BIOS)

Sony VAIO VPCCW2GGX _ (BIOS)

Sony VAIO VPCCW14FX _ PCG-61112L _ M870 MBX-214 Rev1.1 _ (MX25L1605A) _ (BIOS)

Sony VAIO VPCCW14FX _ PCG-61112L _ M870 MBX-214 v1.1 _ (MX25L1605A) _ (BIOS)

Sony VAIO VPCCW16FG _ PCG-61111W _ M870 MBX-214 v1.1 _ (MX25L1605A) _ (BIOS)

Sony VAIO VPCEA2KGX _ (BIOS)

Sony VAIO VPCEA2LGX-BI _ (BIOS)

Sony VAIO VPCEA2SG _ XBI _ VPCEA _ (W25Q10) _ (EC)

Sony VAIO VPCEA2SG _ XBI _ VPCEA _ (W25Q32) _ (BIOS)

Sony VAIO VPCEA24FM _ (BIOS)

Sony VAIO VPCEA24FM _ (EC)

Sony VAIO VPCEA25FX _ PCG-61211L _ Foxconn ML194V0 _ (Intel – ATI) _ (W25Q32BVSIG) _ (BIOS)

Sony VAIO VPCEA25FX _ PCG-61211L _ Foxconn ML194V0 _ (Intel – ATI) _ (W25X10) _ (EC)

Sony VAIO VPCEA25FX _ PCG-61211L _ Foxconn ML194V0 _ (Intel-ATI) _ (W25X10) _ (EC)

Sony VAIO VPCEA45FG _ (BIOS)

Sony VAIO VPCEA45FG _ (EC)

Sony VAIO VPC-EA45FG _ (W25Q32) _ (BIOS)

Sony VAIO VPCEB _ VPC-EB1PFX-B _ PCG-71211L _ (W25Q32) _ (Intel – Intel) _ (BIOS)

Sony VAIO VPCEB _ VPCEB3PGX _ MBX-223 _ (MX25L1005M) _ (EC)

Sony VAIO VPCEB _ VPCEB3PGX _ MBX-223 _ (W25Q32) _ (BIOS)

Sony VAIO VPCEB4Z1E _ (BIOS)

Sony VAIO VPCEB4Z1E _ (EC)

Sony VAIO VPCEB26FG _ PCG-71211W _ ML194V-0 _ (Green) _ (Intel – ATI) _ (W25Q32) _ (BIOS)

Sony VAIO VPCEB26FG _ PCG-71211W _ ML194V-0 _ (Green) _ (Intel – ATI) _ (W25X10) _ (EC)

Sony VAIO VPCEE31FX _ (BIOS)

Sony VAIO VPCEE45FX _ (BIOS)

Sony VAIO VPCEE45FX _ PCG-61611L _ MB 6DO ver D _ (BIOS)

Sony VAIO VPCEE45FX _ PCG-61611L _ MV-6 94v _ (BIOS)

Sony VAIO VPCEE45FX _ PCG-61611L _ MV-6_94v-0 _ (Intel – ATI) _ (BIOS)

Sony VAIO VPCEE45FX _ PCG-616111L _ (AMD – ATI) _ (BIOS)

Sony VAIO VPCEG _ PCG-61A11W _ VPCEG25EG _ MBX-250 _ (MX25L3205A) _ (Intel – Intel) _ (BIOS)

Sony VAIO VPCEG3BFX _ (BIOS)

Sony VAIO VPCEG3BFX _ PCG-61911L _ (Intel – nVidia) _ (BIOS)

Sony VAIO VPCEG28EC_ (BIOS)

Sony VAIO VPCEH3CFX _ (Intel – Intel) _ (BIOS)

Sony VAIO VPCEH3KFX _ (VGA) _ (BIOS)

Sony VAIO VPCEH3QFX _ (BIOS)

Sony VAIO VPCEH17FD _ (BIOS)

Sony VAIO VPCEH24FX _ (BIOS)

Sony VAIO VPCF1 _ PCG-81114L _ M932  8l Rev1.1 _ (MX25L1005C) _ (EC)

Sony VAIO VPCF1 _ PCG-81114L _ M932  8l Rev1.1 _ (MX25L3205A) _ (BIOS)

Sony VAIO VPCF1 _ PCG-81114L _ M9932  8l Rev1.1 _ (MX25L1005C) _ (EC)

Sony VAIO VPCF1 _ PCG-81114L _ M9932  8l Rev1.1 _ (MX25L3205A) _ (BIOS)

Sony VAIO VPCF1 _ PCG-81114L _ MB M9932  8l rev1.1 _ (MX25L1005C) _ (EC)

Sony VAIO VPCF1 _ VPCF12MGXH _ (BIOS)

Sony VAIO VPCF1 _ VPCF13JFX _ PCG-81114L _ (Intel – nVidia) _ (BIOS)

Sony VAIO VPCF1 _ VPCF13JFX _ PCG-81114L _ (Intel – nVidia) _ (EC)

Sony VAIO VPCF1 _ VPCF13YFX _ PCG-81115L _ MBX-235  8l rev1.1 _ (W25Q32) _ (BIOS)

Sony VAIO VPCF1 _ VPCF134FX _ PCG-81114L _ (BIOS)

Sony VAIO VPCF1 _ VPCF134FX _ PCG-81114L _ (EC)

Sony VAIO VPCF13UFX _ (BIOS)

Sony VAIO VPCF13WFX _ (BIOS)

Sony VAIO VPCF23EFX _ (BIOS)

Sony VAIO VPCF23EFX _ (EC)

Sony VAIO VPCF23JFX _ (EC)

Sony VAIO VPCF23Z1E _ (BIOS)

Sony VAIO VPCF23Z1E _ (EC)

Sony Vaio VPCF113FX _ PCG-81114L _ (EC)

Sony Vaio VPCF113FX _ PCG-81114L _ (Intel – nVidia) _ (BIOS)

Sony VAIO VPCF125FX _ PCG-81114L _ M194V-0 _ (MX25L1005C) _ (EC)

Sony VAIO VPCF125FX _ PCG-81114L _ M194V-0 _ (MX25L3205A) _ (BIOS)

Sony VAIO VPC-S1 _ (Intel – Intel) _ (BIOS)

Sony VAIO VPC-S1 _ (Intel – Intel) _ (EC)

Sony VAIO VPCS1 _ VPCS13DGX – PCG511L _ MBX-216 Rev C _ (W25Q32) _ (BIOS)

Sony VAIO VPC-S11 _ (BIOS)

Sony VAIO VPC-S11 _ (EC)

Sony Vaio VPCS116FA _ (BIOS)

Sony VAIO VPCS134GX _ (BIOS)

Sony VAIO VPCSB _ (BIOS)

Sony VAIO VPCSB _ (EC)

Sony VAIO VPCSB3T9E _ (BIOS)

Sony VAIO VPCSB3T9E _ (EC)

Sony VAIO VPCSB28GG _ (EC)

Sony VAIO VPC-SC1AFD _ (EC)

Sony VAIO VPC-Z _ (BIOS)