بایوس لپ تاپ ACER

بایوس لپ تاپ  ACER

برای دانلود بایوس مورد نظر درتلگرام مدل لپ تاپ را به آی دی ostadmrb@ ارسال نمایید -بایوس برای مدت 24 ساعت انتهای صفحه برای دانلود شما قرارداده خواهد شد .

Aspire

Acer Apire 5738Z _ (BIOS)

Acer Aspire  6920 _ (BIOS)

Acer Aspire 1300 Series _ (BIOS)

Acer Aspire 2920 _ (BIOS)

Acer Aspire 2930 _ (BIOS)

Acer Aspire 2930Z _ (BIOS)

Acer Aspire 3000 _ (BIOS)

Acer Aspire 3624 _ (BIOS)

Acer Aspire 3680 _ (BIOS)

Acer Aspire 3684 _ (BIOS)

Acer Aspire 4220 _ (BIOS)

Acer Aspire 4315 _ (BIOS)

Acer Aspire 4333 _ (BIOS)

Acer Aspire 4520 _ (BIOS)

Acer Aspire 4710 _ (BIOS)

Acer Aspire 4720Z _ (BIOS)

Acer Aspire 4736 _ (BIOS)

Acer Aspire 4736Z _ (BIOS)

Acer Aspire 4736ZG _ (BIOS)

Acer Aspire 4738G _ (BIOS)

Acer Aspire 4741Z _ (BIOS)

Acer Aspire 4810TG _ (BIOS)

Acer Aspire 4830 _ (BIOS)

Acer Aspire 4930 _ (BIOS)

Acer Aspire 5100 _ (BIOS)

Acer Aspire 5152 _ (BIOS)

Acer Aspire 5250 _ (BIOS)

Acer Aspire 5250 _ (CPU Onboard) _ (BIOS)

Acer Aspire 5251 _ (BIOS)

Acer Aspire 5252 _ (BIOS)

Acer Aspire 5253 _ (BIOS)

Acer Aspire 5315 _ (BIOS)

Acer Aspire 5333 _ (BIOS)

Acer Aspire 5336 _ (BIOS)

Acer Aspire 5349 _ (W25Q32) _ (BIOS)

Acer Aspire 5520 _ (BIOS)

Acer Aspire 5535 _ (BIOS)

Acer Aspire 5536 _ (BIOS)

Acer Aspire 5542 _ (BIOS)

Acer Aspire 5635 _ (BIOS)

Acer Aspire 5715Z _ (BIOS)

Acer Aspire 5722Z _ (BIOS)

Acer Aspire 5730 _ (BIOS)

Acer Aspire 5732Z _ (BIOS)

Acer Aspire 5733 _ (BIOS)

Acer Aspire 5733Z _ (BIOS)

Acer Aspire 5734Z _ (BIOS)

Acer Aspire 5736Z _ (BIOS)

Acer Aspire 5738 _ (BIOS)

Acer Aspire 5738G _ (BIOS)

Acer Aspire 5738Z _ (BIOS)

Acer Aspire 5738Z _ (Intel) _ (BIOS)

Acer Aspire 5738ZG _ (BIOS)

Acer Aspire 5740 _ (BIOS)

Acer Aspire 5740G _ (BIOS)

Acer Aspire 5740G _ (EC)

Acer Aspire 5741 _ (BIOS)

Acer Aspire 5741G _ (BIOS)

Acer Aspire 5741G _ (EC)

Acer Aspire 5741Z _ (BIOS)

Acer Aspire 5742 _ (BIOS)

Acer Aspire 5742G _ (BIOS)

Acer Aspire 5742G _ (W25Q32) _ (BIOS)

Acer Aspire 5742Z _ (BIOS)

Acer Aspire 5742Z _ (Inte-Intel) _ (BIOS)

Acer Aspire 5742ZG _ (BIOS)

Acer Aspire 5749Z _ (BIOS)

Acer Aspire 5750 _ (BIOS)

Acer Aspire 5750G _ (BIOS)

Acer Aspire 5750G _ P5WE0 LA-6901P Rev2.0 _ (MX25L3205A) _ (Intel – nVidia) _ (BIOS)

Acer Aspire 5750G _ P5WE0 LA-6901P Rev2.0 _ (MX25L3205A) _ (Intel – nVidia) _ (EC)

Acer Aspire 5750G _(BIOS)

Acer Aspire 5750G _(EC)

Acer Aspire 5755 _ (BIOS)

Acer Aspire 5755 _ (EC)

Acer Aspire 5755G _ (BIOS)

Acer Aspire 5810TZ _ (BIOS)

Acer Aspire 5923 _ (BIOS)

Acer Aspire 7520G _ (BIOS)

Acer Aspire 7552G _ (BIOS)

Acer Aspire 7736ZG _ (BIOS)

Acer Aspire D255E _ (BIOS)

Acer Aspire E1 _ (BIOS)

Acer Aspire E1 _ (EC)

Acer Aspire E1-531 _ (Intel – Intel) _ (BIOS)

Acer Aspire E1-531 _ (Intel – Intel) _ (EC)

Acer Aspire E1-570G_ Z5WE1 LA-953P Rev 1.0 _ (Intel – nVidia) _ (Blue) _ (BIOS)

Acer Aspire E1-571G _ (BIOS)

Acer Aspire E1-571G _ (EC)

Acer Aspire One ZA3 _ A0751h-1279 _ (BIOS)

Acer Aspire V3-471G _ (BIOS)

Acer Aspire V3-471G _ (EC)

Acer Aspire V3-551G _ LA-8331P Rev 1.0 _ (AMD – ATI) _ (EN25Q32A) _ (BIOS)

Acer Aspire V3-571G _ (BIOS)

Acer Aspire V3-571G _ (EC)

Acer Aspire V3-571G _ (Intel – nVidea) _ (BIOS)

Acer Aspire V3-571G _ (Intel – nVidea) _ (EC)

Acer Aspire V5-571 _ (BIOS)